หน้าแรก

 

ข่าวสารและประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

💡 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ผลการคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2561
💡 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่าง และรับสมัครเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2
💡 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถปรับอากาศไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
💡 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาและหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาชั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
💡 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบผูกพัน)
💡 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2561

💡 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง 
💡 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
💡 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากบัญชี กศจ. สงขลา และ กศจ. กรุงเทพมหานคร
💡 กศจ.สมุทรปราการ เรียกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6 วิชาเอกคอมพิวเตอร์
💡 กศจ.สมุทรปราการ เรียกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6 วิชาเอก ชีววิทยา

💡 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากบัญชี กศจ. พังงา, กศจ. กระบี่, กศจ. พัทลุง, กศจ. ตรัง และกศจ. ชุมพร
💡 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากบัญชี กศจ. เชียงราย และกศจ. สุราษฎร์ธานี

 อ่านทั้งหมด


ภาพกิจกรรม


โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย
ประจำปี 2560
ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
อบรมครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนด้านการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  บรรจุครูผู้ช่วยจาก กศจ.พังงา, กศจ.กระบี่, กศจ.พัทลุง
กศจ.ตรัง และ กศจ.ชุมพร 23 เม.ย. 61

สืบสานประเพณีสงกรานต์

สมุทรปราการก้าวหน้าเชื่อมโยงการศึกษาสู่อาชีพที่ยั่งยืน

ดูทั้งหมด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป💡 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2792 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561
💡 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
💡 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
💡 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
💡 ประกาศสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

💡 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

อ่านทั้งหมด