หน้าแรกอ่านทั้งหมด


ประชุม กศจ. ครั้งที่ 13/2562

พัฒนาอาคารสถานที่

โครงการรัฐพิธีต่าง ๆ
บรรจุครูผู้ช่วย
สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย 11 ส.ค. 62 สอบครูผู้ช่วย 10 ส.ค. 62
แคมป์ไฟลูกเสือสำรอง ชุมนุมลูกเสือสำรอง

ดูทั้งหมด


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
💡 มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
💡 แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
💡 หนังสือการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
💡 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
💡 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญ้ติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
💡 พระราชบัญบัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒
💡 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
💡 พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒
➡  คู่มือประเมิน ITA ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด
💡 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
💡 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่านทั้งหมด