หน้าแรก

 

อ่านทั้งหมด


พิธีลงนามถวายพระพร

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ประชุม กศจ. ครั้งที่ 8/2563

บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8

TEED ครั้งที่ 2

ประชุม อกศจ.ครั้งที่ 6/2563

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

ดูทั้งหมด


หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด
💡 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
💡 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๑ อัตรา
💡 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
💡 แนวทางปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่องป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 (COVID-19)
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
💡 มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
💡 แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
💡 หนังสือการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
💡 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านทั้งหมด