หน้าแรก

อ่านทั้งหมด


ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีใหม่

พิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

พิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ประชุมทำแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (กศจ.) ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (อกศจ.) ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการจัดทำองค์ประกอบการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดูทั้งหมด


ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
💡 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรียนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
💡 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรียนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด
💡 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
💡 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๑ อัตรา
💡 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
💡 แนวทางปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่องป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 (COVID-19)
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
💡 มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562

อ่านทั้งหมด