กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ประกาศ
ระเบียบ
มติครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในถูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ดาวน์โหลด
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1410/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  ดาวน์โหลด 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560    ดาวน์โหลด