กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางอารี  แก้วสถิตย์วงศ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางมณฑา มานะประสพสุข นายสุนันท์  วงศ์ทองเหลือง นางสาวพิมพ์ภัทรา ศิริจารุกิตติ์
นายอภิสิทธิ์  รอดบำเรอ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์