กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นายสุนันท์  วงศ์ทองเหลือ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางมณฑา มานะประสพสุข นางสาวพิมพ์ภัทรา ศิริจารุกิตติ์ นายอภิสิทธิ์  รอดบำเรอ