กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายสุรศักดิ์  สุระเสน
นายสุพจน์  กล้าหาญ