กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายสุพจน์  กล้าหาญ นายสุรศักดิ์  สุระเสน