กลุ่มนโยบายและแผนนายสุรศักดิ์  สุระเสน
นายสุพจน์  กล้าหาญ