กลุ่มนโยบายและแผน


นายสุพจน์  กล้าหาญ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการกลุ่ม

นายสุรศักดิ์  สุระเสน