กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางวนิดา  ไพรพฤษ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายณัฐวุฒิ  เพริดพราว นางสาวเดือนใจ นิคมโพธินันทน์
นางสาวศิริวรรณ  แม้นศิริ


นางสาวศิรประภา  นาคธน
ลูกจ้าง