กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางวนิดา  ไพรพฤษ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายณัฐวุฒิ  เพริดพราว นางสาวเดือนใจ นิคมโพธินันทน์

นายพงศธร สระวารี
นิติกร 

นางสาวศิรประภา  นาคธน
ลูกจ้าง

นางสาวศศิธร ต้นสีนนท์
ลูกจ้าง