กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางวนิดา  ไพรพฤษ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายณัฐวุฒิ  เพริดพราว นายสัมฤทธิ์  จันทร์อ่อน นางสาวเดือนใจ นิคมโพธินันทน์
นายพิชัยณรงค์  มัณฑนวงศ์
นิติกร
นางสาวศิริรัตน์  ดีสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ