กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางวนิดา  ไพรพฤษ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายณัฐวุฒิ  เพริดพราว นายสัมฤทธิ์  จันทร์อ่อน นางสาวเดือนใจ นิคมโพธินันทน์
นางสาวศิรประภา  นาคธน
ลูกจ้าง