กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางสาววันเพ็ญ  หงษ์บิน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม


นายทศพร  ธรรมประทีป

นางสาวดวงกมน  จอมทอง
ลูกจ้าง