กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางสาววันเพ็ญ  หงษ์บิน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม


นายทศพร  ธรรมประทีป
นายทศพร  โลทิม
นักจัดการงานทั่วไป