กลุ่มอำนวยการ

นางสาวปัทมาวดี  ขำน้อย
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม


นายทศพร  ธรรมประทีป
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางดารุณี  ธรรมสีดา
ปฎิบัติหน้าที่ด้านงานพัสดุ
นางสาวลักษณ์นารา  พระภักดี
ลูกจ้าง
นางมารยาท  ศรีคำม้วน
แม่บ้าน
นางชุตินันท์  เก่าพิมาย
ลูกจ้าง

นายประกิต  สอาดพงษ์
พนักงานขับรถ