กลุ่มอำนวยการ

นางสาวปัทมาวดี  ขำน้อย
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม


นายทศพร  ธรรมประทีป
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวลักษณ์นารา  พระภักดี
ลูกจ้าง
นางสาววรรณทณี  มีปา
ลูกจ้าง
 นางสาวปัทมา  ทำสวน
พนักงานทำความสะอาด