กลุ่มอำนวยการ

นายทศพร  ธรรมประทีป
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม


นายทศพร  ธรรมประทีป
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกิติมา  นุชธิสาร
ลูกจ้าง
นางชุตินันท์  เก่าพิมาย
ลูกจ้าง

นางสาวนภาลัย  ระบาเลิศ
ลูกจ้าง

นายประกิต  สอาดพงษ์
พนักงานขับรถ


นางมารยาท  ศรีคำม้วน
แม่บ้าน