กลุ่มอำนวยการ

นางสาวปัทมาวดี  ขำน้อย
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม


นายทศพร  ธรรมประทีป
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางดารุณี  ธรรมสีดา
ปฎิบัติหน้าที่ด้านงานพัสดุ

นางสาวณฐกา  บัวกิ่ง
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวกิติมา  นุชธิสาร
ลูกจ้าง

นางมารยาท  ศรีคำม้วน
แม่บ้าน


นางชุตินันท์  เก่าพิมาย
ลูกจ้าง

 

นายประกิต  สอาดพงษ์
พนักงานขับรถ