กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสาววันเพ็ญ ทองทิว
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายจีรพงษ์  จุจิเรขวัตร นางภัทราภร  จารุทวีสิน นางสุวรรณภา งามดี
นางสาววรรณศิริ  เอี่ยมกล้าหาญ นางนาตยา  ผสมทรัพย์ นางนภัสนันท์  คงมีสุข
นางสาวสุภาวดี  แจ่มสว่าง นางขวัญรัชนี  อินทรวิเศษ