กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายวงศ์เทพ  โรจนถาวร
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาววันเพ็ญ ทองทิว นายจีรพงษ์  จุจิเรขวัตร นางภัทราภร  จารุทวีสิน
นางสุวรรณภา งามดี นางสาววรรณศิริ  เอี่ยมกล้าหาญ นางนาตยา  ผสมทรัพย์
นางนภัสนันท์  คงมีสุข นางสาวสุภาวดี  แจ่มสว่าง นางขวัญรัชนี  อินทรวิเศษ