กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน


นายจีรพงษ์  จุจิเรขวัตร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาววันเพ็ญ ทองทิว นางภัทราภร  จารุทวีสิน นางสุวรรณภา งามดี
นางสาววรรณศิริ  เอี่ยมกล้าหาญ นางนาตยา  ผสมทรัพย์ นางนภัสนันท์  คงมีสุข
นางสาวสุภาวดี  แจ่มสว่าง นางขวัญรัชนี  อินทรวิเศษ