กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางภัทราภร  จาจุทวีสิน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายจีรพงษ์  จุจิเรขวัตร นางสุวรรณภา งามดี นางสาววรรณศิริ  เอี่ยมกล้าหาญ
นางนาตยา  ผสมทรัพย์
นางดารุณี  ธรรมสีดา
นางสาวสุภาวดี  แจ่มสว่าง