กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางละม่อม  รำพึงนิตย์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่่ม


นางสาวปัทมาวดี  ขำน้อย

นางสาวบุณยทรรศน์  หมื่นละม้าย