กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางละม่อม  รำพึงนิตย์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่่ม


นางสาวปัทมาวดี  ขำน้อย
นางดารุณี  ธรรมสีดา


นางสาวนภาลัย ระบาเลิศ
ลูกจ้าง