นางทวีวรรณ แน่วแน่ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 19 – 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรปราการ

You may also like...