พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และแนวทางปฏิบัติผ่านระบบ e-GP

💡 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560        Download
💡 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     Download
💡 กฎกระทรวง 7 ฉบับ     Download

🙂 🙂  หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง  🙂 🙂  (Update คลิกที่นี่)

💡 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว356 ลว. 13 ก.ย. 60 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบฯ2560 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560     Download
💡  ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว320 ลว. 24 ส.ค. 60 เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม     Download
💡 ที่ กค 0405.4/ว.322 ลว. 24 ส.ค. 60 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP Download
💡  ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว190 ลว. 10 พ.ค. 59 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม     Download

<<< คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของหน่วยงานของรัฐ >>>

💡  คู่มือลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ     Download
💡 คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP     Download
💡  คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (e-Market แบบ RFQ)     Download
💡  คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market แบบ Thai Auction)     Download    
💡  คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding)     Download
💡  คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก     Download
💡  คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     Download
💡  คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP ขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญา – บริหารสัญญา     Download
💡  คู่มือการตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Password)     Download
💡  คู่มือการค้นหารหัส UNSPSC     Download

<<< <<เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง >>>>>
💡  ภาพรวม e-GP ระยะที่ 4     Download
💡  รายการสินค้าใน e-market

Grafic Workflow จัดซื้อจัดจ้าง CR. คณะทำงานทีมเครือข่ายพัสดุ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
ประจำศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจังหวัดภูเก็ต