ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


พิธีลงนามถวายพระพร

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ประชุม กศจ. ครั้งที่ 8/2563

บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8

TEED ครั้งที่ 2

ประชุม อกศจ.ครั้งที่ 6/2563

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

รับผู้ตรวจราชการ

รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

บรรจุครูผู้ช่วย
สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย 11 ส.ค. 62
สอบครูผู้ช่วย 10 ส.ค. 62 แคมป์ไฟลูกเสือสำรอง
ชุมนุมลูกเสือสำรอง
ประชุมเตรียมความพร้อมชุมนุม ลส. สำรอง
สร้างรายได้จาก Social Media โครงการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ฯ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวริชเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการ ศธ. ปลูกป่า

อบรมครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 379

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา


โครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษา TFED

โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย

โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561