ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

เยี่ยมศูนย์อพยพ

ลงพื้นที่ EOC

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชุม กศจ. ครั้งที่ 7/2564

ประชุม อกศจ. ครั้งที่ 7/2564

ประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานข้อมูลสถานการณ์ประจำวัน
ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ)

บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5

ประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2564

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีใหม่

พิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

พิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ประชุมทำแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (กศจ.) ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (อกศจ.) ครั้งที่ 2/2564

องค์ประกอบการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พิธีลงนามถวายพระพร

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ประชุม กศจ. ครั้งที่ 8/2563

บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8

TEED ครั้งที่ 2

ประชุม อกศจ.ครั้งที่ 6/2563

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

รับผู้ตรวจราชการ

รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

บรรจุครูผู้ช่วย
สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย 11 ส.ค. 62
สอบครูผู้ช่วย 10 ส.ค. 62 แคมป์ไฟลูกเสือสำรอง
ชุมนุมลูกเสือสำรอง
ประชุมเตรียมความพร้อมชุมนุม ลส. สำรอง
สร้างรายได้จาก Social Media โครงการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ฯ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวริชเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการ ศธ. ปลูกป่า

อบรมครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 379

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา


โครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษา TFED

โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย

โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561