ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย 11 ส.ค. 62 สอบครูผู้ช่วย 10 ส.ค. 62
แคมป์ไฟลูกเสือสำรอง ชุมนุมลูกเสือสำรอง

ประชุมเตรียมความพร้อมชุมนุม ลส. สำรอง
สร้างรายได้จาก Social Media
โครงการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ฯ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวริชเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการ ศธ. ปลูกป่า

อบรมครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 379

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา


โครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษา TFED

โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย

โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561
 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  อบรมครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนด้านการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา 24-25 เม.ย. 61