ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


อบรมครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 379

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา


โครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษา TFED

โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย

โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561
 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 อบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
 อบรมครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนด้านการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา 24-25 เม.ย. 61
 บรรจุครูผู้ช่วยจาก กศจ.พังงา, กศจ.กระบี่, กศจ.พัทลุง
กศจ.ตรัง และ กศจ.ชุมพร 23 เม.ย. 61

สืบสานประเพณีสงกรานต์

สมุทรปราการก้าวหน้าเชื่อมโยงสู่อาชีพที่ยั่งยืน