กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางสาววันเพ็ญ  หงษ์บิน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายทศพร  ธรรมประทีป นางสาวดวงกมน  จอมทอง
ลูกจ้าง