จัดหาชุดลูกเสือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดการประชุมพิจารณาหารือเเนวทางการจัดหาเครื่องแบบชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้กับนักเรียนที่ขาดเเคลน ขอหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ หงษ์บิน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน/ นางวาสนา แอ่มเจริญ ผู้เเทนสำนักงาน สพป.สป.เขต 1/ นางศุกรรณา ทรัพย์สิน ผู้เเทนสำนักงาน สพป.สป.เขต 2/ นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญ ผู้เเทนสำนักงาน สพม.สป/ ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย บุญสุข ผู้เเทน อศจ.สมุทรปราการ และเลขานุการ การดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุม