ตัดสินการประกวดระเบียบเเถวลูกเสือ

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดำเนินการ จัดการตัดสินการประกวดระเบียบเเถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ มีสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวด ทั้งสิ้น 12 โรงเรียน แบ่งเป็น
– กองลูกเสือสำรอง จำนวน 1 กอง
– กองลูกเสือสามัญ จำนวน 5 กอง
– กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 3 กอง
– กองเนตรนารีสำรอง จำนวน 3 กอง
– กองเนตรนารีสามัญ จำนวน 7 กอง
– กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 5 กอง
รวมทั้งสิ้น 25 กอง