ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนางธัชชนก เจริญวงศ์ ประธานประชุมชั่วคราว โดยมี นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ความเห็น เสนอแนะ ประกอบด้วย
1. การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. การเลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
3. การรวมสถานศึกษา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป