ประชุม eMENSCR

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยนางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจากนางสาวสิริกัญญา สุขวิเลส ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นวิทยากรในการประชุม