วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย กลุ่มพัฒนาการศึกษา และกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและิจการนักเรียน ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดย นายวินัย ยงเขตการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร จำนวน 38 คน โดยมีกิจกรรม คือ
1. ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
2.กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รวมพลังคนเก่ง คนดี มีจิตอาสาต้านยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดสุขกร