อนุพัฒนาการศึกษา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายวุฒิชัย พิพัฒน์รังสรรค์ เป็นประธานในการประชุมชั่วคราว พร้อมด้วย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาเห็นชอบ เรื่องการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school) และการเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1,2