อบรมหลักสูตรสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีฯ ครั้งที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วย
– นางสาววันเพ็ญ หงษ์บิน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
– ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง
– ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
– ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู่สร้าง
– ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนส้ม
– ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม
– คณะวิทยากรและครู
นักเรียนจากโรงเรียนทั้ง 12 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนสมุทรปราการ
2.โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
3.โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
4.โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
6.โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
7.โรงเรียนหาดอมราอักษาลักษณ์วิทยา
8.โรงเรียนวัดทรงธรรม
9.โรงเรียนโรงเรียนป้วยฮั้ว
10.โรงเรียนนพคุณวิทยา
11.โรงเรียนอาษาวิทยา
12.โรงเรียนอำนวยวิทย์
รวมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 124 ราย ในการนี้ ขอขอบพระคุณ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง ที่ให้การสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้