Coaching

วันที่ 18 ก.พ. 62 นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้:สมองกับรู้คิด และ  Active Learning ภายใต้โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะคัลเลอร์ ลีฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ