TFED


วันที่ 25 ก.พ. 62 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัดภายใต้โครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษา TFED (Team For Education Development) โดยนายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง อดีตรองปลักกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมวิชาการ นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองศึกษาธิการภาค 3 และผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะคัลเลอร์ ลีฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ