เลือกตั้ง


นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อร่วมรณงค์สร้างความเข้าใจ เชิญชวนประชาชนคนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เลขานุการ โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปฎิบัติการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

You may also like...