complaint

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช้องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้

ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 34/4 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ต่อ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ หรือ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ หรือ นิติกร

ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 023801021 หรือ 023801022

ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แบนเนอร์

***คลิกแบนเนอร์ด้านบนเพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ***ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 34/4 ถ. สุขุมวิท ต. ปากน้ำ
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10270

ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่าน Facebook : https://www.facebook.com/SamutprakanProvincialEdu

จากการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ “ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”