House rent

💡 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
💡 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
💡 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
💡 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
💡 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ. ๒๕๔๗

💡 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
💡 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙

💡 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ว๕๖๐
💡 การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ว๓๔
💡 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว๑๔๗
💡 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ว๑๐๖
💡 แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ ว๒๐
💡 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน ว๙๙
💡 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ว๑๑๒
💡 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการชำระราคาบ้านและที่ดินเพื่อการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ว๑๙