Humanpolicy

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

😆 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
😆 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 (กระทรวงศึกษาธิการ)
😆 แผนพัฒนาบุคลากรปี 2565