manager

ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

นายศุภมิตร  ศิระกัณฑะมากุล
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0817681718
นางสาวนงนุช  อนันต์วัฒนชัย
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0871528621