participation

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมพิจารณาหารือเเนวทางการจัดหาเครื่องแบบชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้กับนักเรียนที่ขาดเเคลน ขอหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 
ประชุมตัดสินผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565
® ตัดสินการประกวดระเบียบเเถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
£ ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2565
ฝึกอบรมหลักสูตรสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
¢ ประเมินผลสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565