participation

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
💡 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีใหม่ (New Normal) แบบบูรณาการปี ๒๕๖๔
💡 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปี 2563 จังหวัดสมุทรปราการ
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (ด้านพัฒนาการศึกาา) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
💡 ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
💡 ประชุมคณะกรรมการจัดทำองค์ประกอบการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ และ เขต ๒