manager

ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0959517414
นางสาวนงนุช  อนันต์วัฒนชัย
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0871528621