Red Cross


วันพุธที่ 17 เมษายน 2562  นายศุภมิตร ศิระกัณฑะมากุล รก. ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 379  จัดฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะ ประสบการณ์ ที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม ยุวกาชาดในสถาศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 72 จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

You may also like...