ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด
เอกสารประกวดราคา   รายละเอียด
กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียด
ตาราง ปปช  รายละเอียด

You may also like...