กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

💡 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ
💡 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
💡 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
💡 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
💡 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
💡 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
💡 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
💡 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
💡 คำสั่ง คสช. 192560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
 มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562
💡 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
💡 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
ค่าเช่าบ้าน
💡ค่ารักษาพยาบาล
ค่าการศึกษาบุตร
💡การบัญชีการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริงานของส่วนราชการ
💡การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ส่วนราชการ