Executive participation

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 และข้อแนะนำการปฏิบัติตนของผู้สมัครสอบแข่งขัน