Manual

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ
 💡 คู่มือกลุ่มอำนวยการ
💡
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 ➡ คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน
💡 คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
คู่มือกลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
💡คู่มือกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
💡 คู่มือใช้งานระบบสารสนเทศ ลูกเสือ ยุวกาชาดและพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
💡 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

หน่วยตรวจสอบภายใน
💡คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน