แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดสมุทรปราการ
ปกหน้า
ปกหลัง
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย
โครงการ/งบประมาณ
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนงานพื้นฐาน ในแผนพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดสมุทรปราการ
ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนงานบูรณาการ ในแผนพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดสมุทรปราการ
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนงานบูรณาการ ในแผนพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดสมุทรปราการ
การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการสู่การปฏิบัติ

You may also like...