ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
💡สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดแข่งขันกลองยาว งานประเพณีรับบัว ประจำปี 2566 โดย อบต.ราชาเทวะ
💡
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดแข่งขันวาดภาพ งานประเพณีรับบัว ประจำปี 2566 โดย อบต.ราชาเทวะ

💡ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ประเภทสถานศึกษาระดับจังหวัดที่มีผลการพัฒนาจัดการศึกษาในภาพรวมที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) ตามกรอบนโยบายการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ เขตตรวจราชการที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

💡ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่กรอกข้อมูลลงในระบบ e-Inspection เรียบร้อยแล้วสามารถส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาประเภทสถานศึกษาระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

💡 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประกวดคัดเลือกผลงาน best practice

💡 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กรณีปกติประจำปี 2566 สังกัด กศน.
💡  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
➡ กรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
💡 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร (เพิ่มเติม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (เพิ่มเติม)
💡 ประกาศสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยา ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
💡 คุณภาพการบริการของงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ที่เหมาะสม สำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
💡 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรียนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
💡 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรียนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
💡 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
💡 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
💡 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๑ อัตรา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓
💡 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
แนวทางปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่องป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 (COVID-19)
💡
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
💡
แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

➡  คู่มือประเมิน ITA ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด
💡 หนังสือการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
💡 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒
💡 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญ้ติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
💡 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
💡 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
💡 พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒
💡
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
💡 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว๙/๒๕๖๒
💡 การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
💡 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ว๘
💡 กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่หนังสือออนไลน์ (e-Book) “มหามงคลวาร” ซึ่งจัดพิมพ์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี วันที่ 1 เมษายน 2562 
💡 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
💡 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
💡ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
💡 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค
💡 คู่มือการติดตั้งระบบเก็บข้อมูลจราจร (Traffic Data)
💡 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561
💡 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ว7/2562)
💡 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
💡 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
💡 หลักสูตร “ต้านทุจริตการศึกษา” (Anti-Corruption Education)
💡 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
💡 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
💡 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
💡 
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
💡 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
💡 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
💡 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560
💡 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2792 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561
💡 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
💡 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

💡 ประกาศสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ