KTB Corporate Online

KTB Corporate Online Call Center
โทร. 0-2111-111 ต่อ 108 (24 ชั่วโมง)
โทร. 0-2111-9999 (เวลา 08.30 – 19.00 น.)
สอบถามปัญหาหรือแจ้งปัญหาเครื่อง EDC
โทร. 0-2440-0122

💡 GFMIS on KTB Corporate Online (ด้านรับเงิน)
💡 GFMIS on KTB Corporate Online (ด้านจ่าย-Government Transfer)
💡 GFMIS on KTB Corporate Online (ด้านนำเงินส่งคลัง)
💡 KTB+Universal+Data+Entry+v.2.02.00
💡 Quickguide universal (ติดตั้งระบบ)
💡 KTB Universal Data Entry (THA)
💡 Quickguide universal (สร้างข้อมูลการโอนเงิน)

💡 รายละเอียดการปฏิบัติงานสำหรับการติดตั้งเครื่อง EDC
💡 ขั้นตอนการใช้งานเครื่อง EDC สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
💡 การปฏิบัติงาน EDC และการรับ-นำเงินส่งคลัง-จ่ายเงิน ผ่าน KTB Corporate Online

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง KTB Corporate Online

💡 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ว571)
💡 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online (ว456)
💡 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ว100)
💡 การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ว146)
💡การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 (ว129)
💡 ขอให้แจ้งข้อมูลหน่วยงานย่อยในสังกัดที่มีการรับชำระเงินเพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) และการรับชำระเงินด้วย QR Code (ว114)
💡 ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ว65)
💡 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง (ว5)
💡 เร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกศ์ (เครื่อง EDC) (ว494)
💡 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม (ว178)
💡 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) (ว116)
💡 ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) (ว106)
💡 การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ว74)
💡 วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระะบ GFMIS (ว405)
💡 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบดิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (ว399)
💡 แนวปฎิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online (ว362)
💡 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online (ว109)
💡 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online (ว108)
💡 หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (ว103)
💡 หลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) (ว91)
💡 ขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ว90)
💡 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ว77)
💡 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online (ว76)
💡 หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ (ว75)
💡 หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ว36)