ITA 2021

การะประเมิน ITA 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (จำนวน 29 ข้อ)
1. โครงสร้าง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3.หน้าที่อำนาจ
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
8. ช่องทางการสอบถาม Q&A
9. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (จำนวน 10 ข้อ)
30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
36. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน